Login :
Hasło :
nie masz konta ? zarejestruj się


 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu internetowego lodoweczka.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest Łukasz Pulter.
  2. Regulamin ma charakter umowy pomiędzy Serwisem a wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami.
  3. Serwis ma charakter społecznościowy i oscyluje wokół tematyki kulinarnej umożliwiając użytkownikom m. in. dzielenie się przepisami kulinarnymi, komentowanie i ocenianie przepisów innych. Serwis nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów.
 2. Zasady korzystania z serwisu
  1. Korzystanie z większości usług wymaga zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu przy pomocy odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podania imienia, adresu email, propozycji loginu, hasła, miejscowości zamieszkania przy czym dane te muszą być zgodne z prawdą.
  2. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu lub od innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Serwisu, jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji, w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika Serwisu.
  3. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej.
  4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno konto w Serwisie.
  5. Użytkownicy, korzystający z Serwisu muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
  6. Serwis świadczy usługi nieodpłatnie.
  7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  8. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (np. komentarze, obrazy, itp.)
  10. Treści umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, mogą nie zostać zaakceptowane do publikacji w drodze automatycznej weryfikacji przez narzędzia (filtry) Serwisu.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji treści wszelkich treści oraz profili Użytkowników.
  12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem, faksem lub SMS-em informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie zaproszeń od innych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także wybranych informacji reklamowych dotyczących innych podmiotów współpracujących z Serwisem.
  13. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia do administratora Serwisu oraz prawo do zgłoszenie prośby o usunięcie kwestionowanego przez niego elementu, w szczególności wypowiedzi, pliku lub zdjęcia. Ogłoszenia mające na celu usunięcie lub przekierowanie wspomnianych elementów należy kierować przy pomocy formularza kontaktowego na stronie: http://lodoweczka.pl/kontakt.html.
  14. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Administrator ma prawo do zablokowania Konta w przypadku tego typu działań i do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Odpowiedzialność serwisu
  1. Serwis nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe wskutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszego serwisu. Serwis nie odpowiada za zawartość innych serwisów, do których zamieszcza odnośniki oraz za treść wszelkich informacji umieszczanych przez użytkowników.
  2. Serwis nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 4. Reklamacje
  1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, Użytkownik powinien przesłać wiadomość dotyczącą reklamacji przy pomocy formularza kontaktowego na stronie: http://lodoweczka.pl/kontakt.html.
  2. W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Administratora (w szczególności: przedmiot reklamacji, dokładny opis sytuacji której reklamacja dotyczy).
  3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
  4. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu nie będą rozpatrywane.
 5. Obowiązywanie postanowień Regulaminu
  1. Rejestracja w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2008 roku.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu.
 6. Usunięcie konta
  1. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu konto zostanie usunięte.
  2. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik powinien przesłać informację zawierającą wolę usunięcia konta z Serwisu przy pomocy formularza kontaktowego na stronie: http://lodoweczka.pl/kontakt.html.
  3. Administrator Serwisu ma obowiązek spełnić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia konta z Serwisu.
Regulamin|Polityka prywatności|Forum|Kontakt


© lodoweczka.pl 2008created by :